1. Bekendmakingen Hilversum
  2. GEMEENTEBLADDoodweg 9C, 1217 AT Hilversum (bouwen tuinhuis in het achtergebied); CLZ-00006289; 06-10-2023; Status: Vergunning verleend, gemeente Hilversum

Hilversum | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Hilversum. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Hilversum valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADDoodweg 9C, 1217 AT Hilversum (bouwen tuinhuis in het achtergebied); CLZ-00006289; 06-10-2023; Status: Vergunning verleend, gemeente Hilversum

De volgende omgevingsvergunning is verleend:Doodweg 9C, 1217 AT Hilversum (bouwen tuinhuis in het achtergebied); CLZ-00006289; 06-10-2023; Status: Vergunning verleend, gemeente HilversumVerzenddatum: 06-10-2023InformatieVoor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar: puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl of u belt met 14 035. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien. BezwaarBent u het niet eens met een besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u binnen zes weken na datum verzending bezwaar maken. Dit kan digitaal op onze webpagina, via de zoekterm “bezwaar tegen gemeentelijke besluiten” of per post (postbus 9900, 1201 GM, Hilversum). Vermeld in ieder geval tegen welk besluit u bezwaar hebt en waarom. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u wilt dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de vergunning, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA UTRECHT, telefoon:(088) 361 61 61). Aan de procedure voor een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of via www.rechtspraak.nl.BeroepTegen een vergunning waarvoor direct beroep geldt, kan degene die heeft gereageerd (tegen het ontwerpbesluit) of degene die kan aantonen dat er geen mogelijkheid is geweest te reageren, beroep instellen. In geval van besluit op bezwaar, kunnen belanghebbenden van het bezwaar, binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit beroep instellen bij de rechtbank Midden-Nederland (sector Bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA, Utrecht, tel. 088 – 362 0000). In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van het besluit meesturen. Er bestaan voorwaarden om beroep te kunnen aantekenen, als u meer hierover wilt weten belt u met 14 035. Als direct beroep mogelijk is, treedt de vergunning doorgaans pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Besluiten op bezwaar treden doorgaans direct na bekendmaking in werking, ook al wordt er beroep aangetekend. Er is geen schorsende werking. Als u wilt dat de vergunning gedurende het beroep niet in werking treedt, kunt u een voorlopige voorziening vragen. Locatie van de getoonde markers op de kaart De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie HilversumStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Hilversum inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Hilversum.

Meer Bekendmakingen